ԹԱՓՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

ԹԱՓՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ

1. Թափոնի անվանումը և ծածկագիրը
_____________________________________________________________
(լրացվում է ՀՀ բնապահպանության նախարարի 26.10.2006 թ. N 342-Ն հրամանով հաստատված` Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում գոյացող արտադրության (այդ թվում` ընդերքօգտագործման) և սպառման թափոնների ցանկի համաձայն)
(1-ին կետը փոփ. 20.08.15 N 243-Ն)